דירוג משתמשים: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

ססמוקלף - קלפים למטפלים

נאוה בן-אריה - יועצת חינוכית,מחת קבוצות ומאמנת אישית
צילומים: שרון בן אריה

  ססמוקלף, קלפים טיפוליים, נאוה בן אריה  

  

140 קלפים: 70 צילומים, 69 מילים וקלף ריק.

 הצילומים והמילים משלימים עולם רחב ומגוון של רגשות, מצבים וערכים.
sesmoklafparparim sesmoklafshinui _MG_3330 sesmoklafemuna
אפשר להשתמש ביחד או בנפרד.
 הקלפים מהווים גירוי להתחבר לעולם הפנימי , לפתח תובנות חדשות, לעורר אינטראקציה בין אנשים, לבחון קונפליקטים בין אישיים ותוך אישיים.
 הקלפים מתאימים לכל אדם בכל גיל, לעבודה בקבוצות, בזוגות וביחידים.
 מיועדים למנחי קבוצות, מטפלים, יועצים ,מאמנים ומחנכים וגם ניתן לעשות בהם שימוש באירועים חברתיים.
ססמוקלף
מחיר ליחידה
150.00 ש'ח
כמות

ערכה נוספת של ססמוקלף 
ססמוקלף ידיים 

ססמוקלף ידיים קלפים טיפוליים ססמוקלף ידיים, קלפים טיפוליים ססמוקף ידיים, קלפים טיפוליים ססמוקף ידיים, קלפים טיפוליים

 ערכת ססמוקלף ידיים מורכבת משלושה חלקים:
36 קלפים של רצפי הפכים
36 קלפים של התחלות משפטים
54 קלפים של צילומי ידיים
לערכה מצורפת חוברת עם דוגמאות / רעיונות לעבודה. אפשר ומומלץ לחשוב על דרכים נוספות שישרתו את הצרכים שלכם בצורה המיטבית לכם.


הקלפים מתאימים לעבודה פרטנית וקבוצתית.

ססמוקלף ידיים מזמן לעבודת עומק.

ניתן לעבוד עם הקלפים באופנים שונים, כגון:
בצורה גלויה או סמויה,
עם שלושת החלקים ביחד או עם שניים מהם או רק עם אחד מהם, הכל לפי הצרכים והרצון.

מתאים מאוד גם לשלב אותם עם הצילומים והמילים בססמוקלף - קלפים טיפוליים | קלפי אימון.

שתי הערכות יחד יוצרות אינסוף אפשרויות עבודה.


למה ידיים?
הידיים מספרות אותנו. מעבירות מסר תוך אישי ובין-אישי

ססמוקלף ידיים
מחיר ליחידה
150.00 ש'ח
כמות


.םילימו םימוליצמ םייונב םהש ךכב םידחוימ םיפלקה
.תויתוברתו תויתרבח, תוישיא תויצאיצוסאל תורבחתה תרשפאמהו תרכומה.תילארשי ץראה היווהל םירושק םימוליצה תיברמ
.םיכרצ לש דואמ בחר ןווגמל םיאתהל םילוכיש ךכ םיבצמו םיכרע,תושגר םיללוכ םילימה יפלק

?ףלקומסס יפלק רוציל ןויערה עבנ דציכ
םתוא םייתצובק םילופיטבו תואנדסב םיפלקב עובק ןפואב שמתשהל תגהונ ינא ,תינוגרא תצעויו תוצובק תחנמ תיכוניח  תצעויכ
תחא םיפלק תכרע ןיכהל ןוצרה תא עיבנהש רבד .תויפיצפס תואנדסל ומיאתיש ידכ םינוש םיפלק יתאצמה םינשה ךרואל .החנמ ינא
.םינוש תואנדס יאשונ לשו תונוש דעי תויסולכואלש - םינווגמ םיכרצ לע  הנעתש
םייתואיצמ םירבד לע רבדל דחמ רשפאמ םוליצה .םיפתתשמה לע תיתמצוע העפשה שי ,םירויצמ רתוי וליפא ,םימוליצל ,ינויסנמ
.םיימינפ ימצע יבצמו תושוחת ,תופקשה לש גוציי יעצמאו למס הווהמ אוה ךדיאמו
.וניתש לש קוסיעה ימוחת ןיב םיפלקב ונבליש השעמל ךכו ,תיעוצקמ תמלצ ,ןורש יתיב ידי-לע ומלוצ םיפלקה  

.ימינפ גולאיד רשפאמו רשקו ןומא תריצי לש םיכילהת םודיקב עייסמה יעצמא יתלבו יתוזח,שיגנ ,טושפ ילכ םה םיפלקה
.הביבסה ת ףתשל הרגמו תובשחמו םייומיד ,תויצאיצוסא תונורכז הלעמ םיפלקה םע שגפמה
.תושדח תונבות חתופו םיטרפל בל תמושת ,תויתריצי חתפמ ןכ ומכ

.םידיחיבו תוגוזב ,תוצובקב שומיש םהב תושעל ןתינ .ליג לכב ,םדא לכל םימיאתמ םיפלקה

.םייתחפשמ םיעוריאל ףאו םייתרבח םישגפמל םגו םיכנחמ ,םינמאמ ,םיצעוי ,םילפטמל ,תוצובק יחנמל םידעוימ םיפלקה

םימוליצ  70  :תללוכ הכרעה
םילימ  69                     .             
(ול םיאתמש ףלק אצומ אל ףתתשמש הרקמל) קיר ףלק   1                      .                                          

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          הירא ןב ןורש :םימוליצה

.קולחל וצרתש הבשחמ לכו םימשר ,םיפיט ,םיפלקה םע הדובעהמ בושמ לבקל דואמ חמשא

הירא-ןב הואנ                   .
054-7802302                  .
תישיא תנמאמו תוצובק תחנמ ,תיכוניח תצעוי